Teil on õigus oma huvide kaitsmisele!

Meil on teadmised ja kogemus, et Teid aidata!

  • ru
  • en

Tegevusvaldkonnad

Meie juriidiline büroo tegutseb äri- ja võlaõiguse valdkonnas, sealhulgas võtab osa kohtu korras vaidluste lahendamisest. Me esindame kliente ka kriminaalasjades kaitsja või tunnistaja esindajana. Juhul, kui Te ei leia Teid huvitavat valdkonda allolevast loetelust, siis palume Teil pöörduda täpsustuste saamiseks vahetult meie büroosse. Leiame võimalused just Teie probleemi lahendamiseks.

Äriõigus

Pakume oma klientidele õigusabi konkreetseks majandustegevuseks sobiva organisatsiooni loomisel, selleks vajalike lepingute ettevalmistamisel, ettevõtete ostmisel ja müümisel.
Konsulteerime ja esindame Teid pankroti- ja saneerimismenetluses, samuti pakume abi võlgade või ettevõtte restruktureerimisel. Lisaks tegeleme igapäevaselt osanike vaheliste suhete reguleerimise ja vaidluste lahendamise ning juhtorganite vastutusega seonduvate küsimustega.

Võlaõigus

Pakume õigusabi igasuguste lepingute sõlmimisel igal tööetapil läbirääkimiste alustamisest kuni lepinguprojektide väljatöötamise ja viimistletud dokumendi koostamiseni.
Arvame, et seatud eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kaasata juba läbirääkimiste alustamise etapist jurist, kes jälgiks, et kõik juriidilised aspektid oleksid lepingus kajastatud Teie huvidest lähtuvalt.
Pakume Teile õigusabiteenust võlaõiguslike lepingute koostamisel ning lepingutest ja teistest võlasuhetest tulenevate vaidlusküsimuste lahendamisel.

Maksu- ja Tolliõigus

Pakume abi maksustamise küsimustes. Nõustame kliente maksustamise valdkonnas ja pakume abi maksuseadusandluse selgitamises. Oleme abiks maksude tasumise ajatamise taotlemisel ning maksuhalduriga läbirääkimiste pidamisel. Omame kogemusi tolliõiguslikes kohtuasjades.

Kinnisvaraõigus

Nõustame oma kliente planeerimise, hoonestuse ja ehituse küsimustes. Esindame klientide huve kinnisvara ostmise või müümise tehingutes. Nõustame igapäevaselt kliente üürisuhetesse ja ehitusesse puutuvates küsimustes.

Tööõigus

Nõustame nii tööandjaid kui ka töötajaid kõikides tööõigusalastes küsimustes. Pakume Teile tööõigusalaseid konsultatsioone ja töösuhetega seonduva dokumentatsiooni vormistamist (töölepingud, töösisekorraeeskirjad, ametijuhendid, kollektiivlepingud, tööohutusnõuded, distsiplinaarvastutusega seonduv jms). Esindame kliente Tööinspektsioonis, töövaidluskomisjonides ja kohtus.

Haldusõigus

Kaitseme klientide huve riigi- ja kohaliku omav1alitsuse asutustes, vaidemenetlustes. Koostame nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente. Meil on kogemus antud õiguse alal vaidluste lahendamisel. Olema esindanud mitu korda erinevaid välisinvestoreid suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsusega Eestis.

Kriminaalõigus

Nõustame alati äriühinguid ning nende juhtorganeid seoses majanduskaristusõigusega. Oleme edukalt kaitsnud kliente maksusüütegudes kui ka nõustanud juhatuse liikme vastutust puuduvate teemade raames. Esindame oma kliente nii väärteo- kui ka kriminaalmenetluses ning koostame kuriteokaebusi ja esindame kannatanuid kahjude väljamõistmisel.

Riigihankeõigus

Nõustame hankijaid hanketingimuste koostamisel ja pakkujaid pakkumiste koostamisel ning vaidlustamise küsimustes. Esindame klienti Riigihangete vaidluskomisjonis kui kohtutes.